Thông báo về tình trạng API tỉnh thành Việt Nam

Hiện tại trang API tỉnh thành Việt Nam (https://provinces.open-api.vn/) đang bị tạm dừng hoạt động, vì bị một số người lạm dụng, cụ thể là đội dev của trang codiendonga.com.vn. Hành vi của những người này làm tài khoản của mình trên Vercel bị khóa và trang API cũng bị Vercel cho dừng hoạt động.